MLADÝ KLAVÍR PRAŽSKÉ KONZERVATOŘE

MLADÝ KLAVÍR PRAŽSKÉ KONZERVATOŘE
 
Mezinárodní soutěžní přehlídka laureátů klavírních soutěží Mladý klavír Pražské konzervatoře, určená klavíristům od 12 do 18 let, je součástí dlouhodobého projektu školy na podporu mimořádně talentovaných dětí a mladých začínajících umělců, kteří již mají za sebou výrazné soutěžní úspěchy na významných soutěžích. Je spojená s Mezinárodními letními klavírními kurzy Pražské konzervatoře. Odborná porota složená z vynikajících pedagogů a uměleckých osobností Pražské konzervatoře i zahraničních hudebních institucí vybere každoročně nejlepší účastníky, kteří se stávají držiteli titulu „Laureát Mladého klavíru Pražské konzervatoře“. Ti mají právo vystoupit na koncertě laureátů MKPK, který se profesionálně zaznamenává a videonahrávka je k dispozici na veřejně přístupném médiu. Zároveň získávají možnost aktivní účasti na Mezinárodních letních klavírních kurzech Pražské konzervatoře pod vedením špičkových pedagogických i uměleckých osobností včetně dalších koncertních vystoupení v rámci kurzů.
 
Více informací ZDE
 
 
YOUNG PIANO OF THE PRAGUE CONSERVATOIRE
 
The international competitive exhibition of laureates of piano competitions The Young Piano of the Prague Conservatory, intended for pianists from 12 to 18 years of age, is part of the school’s long-term project to support exceptionally talented children and young beginning artists who have already achieved significant competitive success in major competitions. It is connected with the International Summer Piano Courses of the Prague Conservatoire. The expert jury consisting of outstanding teachers and artistic personalities of the Prague Conservatory and foreign music institutions will select the best participants each year, who become holders of the title „Laureate of the Young Piano of the Prague Conservatory“. They have the right to perform at the concert of the YPPC laureates, which is professionally recorded and the video is available on a publicly accessible medium. At the same time, they obtain the opportunity to actively participate in the International Summer Piano Courses of the Prague Conservatory under the guidance of top pedagogical and artistic personalities, including other concert performances within the courses.
 
More information HERE