PRO UCHAZEČE

Aktuálně

Navštivte DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na Pražské konzervatoři v sobotu 6.11.2021.


 
Přehledný harmonogram školního roku 2020/2021 k nahlédnutí zde:
 
Harmonogram školního roku
 
Stále je možno přihlašovat se do kurzů organizovaných Pražskou konzervatoří, více informací zde:
 
Placené kurzy pro uchazeče
 

Studium

Základní podmínkou pro přijetí ke studiu je ukončené základní vzdělání. Adepti procházejí přísným přijímacím řízením, u některých oborů vícekolovým, při němž je zkoumán nejen jejich talent pro zvolený obor, ale i všeobecná hudebnost a fyziologické předpoklady. Vzdělávací program zahrnuje kromě studia hlavního oboru a předmětů speciální odborné přípravy též všeobecně vzdělávací předměty, výuku odborné hudební teorie, cizích jazyků a pedagogických předmětů. Více o přijímacím řízení níže.  

Obory

Studium je ukončeno absolventskou zkouškou, jejíž součástí je zpravidla veřejné vystoupení – absolventský koncert, pro ty nejlepší i s doprovodem orchestru. Absolvent Pražské konzervatoře obdrží po úspěšně vykonané zkoušce diplom, uznávaný po celém světě jako doklad dovršeného profesionálního uměleckého vzdělání a titul diplomovaný specialista (DiS.). Po ukončení studia mohou absolventi Pražské konzervatoře zahájit buď profesionální uměleckou či pedagogickou kariéru, nebo pokračovat ve studiu na některé tuzemské či zahraniční vysoké škole. Další informace

Přijímání do vyšších ročníků a přestupy

Postup při přijímání do vyšších ročníků a při přestupech:

 

V případě, že chcete být přijat/a na Pražskou konzervatoř do vyššího ročníku nebo k nám přestoupit (o přestup se jedná, jste-li žákem jiné konzervatoře v České republice), zašlete písemnou žádost o přijetí do vyššího ročníku (nebo žádost o přestup) na adresu:

 

Pražská konzervatoř,
Praha 1, Na Rejdišti 1,
k rukám ředitele školy
110 00 Praha 1

Žádost o přijetí do vyššího ročníku
Žádost o přestup

 

Žádost musí obsahovat vaše jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého (kontaktního) bydliště, obor vzdělání, na který se hlásíte (hudba, zpěv, hudebně dramatické umění) a též tzv. zaměření (tedy např. hra na klavír), v případě přestupu také přesný název školy, ze které chcete přestoupit, a váš podpis. V případě nezletilého též jméno, příjmení a podpis zákonného zástupce.

 

K žádosti přiložte:

 • 1. ověřené fotokopie vysvědčení z předchozího vzdělání, respektive z aktuálně navštěvované školy, ze které hodláte přestoupit
 • 2. lékařský posudek, o zdravotní způsobilosti pro obor vzdělání (tj. hudba, zpěv, nebo hudebně dramatické umění).

 

Na základě těchto dokladů budete pozváni ke zkouškám, které se skládají zpravidla z hlavního oboru a z hudební (divadelní) teorie. Obsah teoretických zkoušek obdržíte jako přílohu k pozvánce ke zkouškám.

 

U cizinců (mimo Slovenskou republiku) musí být všechny doklady přeloženy a uchazeč předloží též nostrifikaci stupně dosaženého vzdělání!

 

Více informací podá studijní oddělení.

Kurzy pro uchazeče

Pražská konzervatoř nabízí také kurzy pro uchazeče o studium a studium jednotlivých oborů ve formě placených kurzů. V nabídce jsou především přípravné kurzy hudební teorie, zaměřené na přípravu k přijímacím talentovým zkouškám na konzervatoř, dále přípravné herecké kurzy a nově také kurz dirigování. Více informací naleznete v modulu
 
Placené kurzy pro uchazeče

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA PRAŽSKOU KONZERVATOŘ

Výsledky přijímacího řízení
  

Obecné informace o přijímání ke vzdělávání do prvního ročníku

Ke vzdělávání do prvního ročníku Pražské konzervatoře se přijímají uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti. Předchozí studium na ZUŠ není nutnou podmínkou.

Přijímací řízení se koná formou talentové zkoušky.

Přihláška k přijímacím zkouškám

UPOZORNĚNÍ:

Přihlášky ZASÍLEJTE POŠTOU, NE ELEKTRONICKY!
Přihláška k přijímacím zkouškám MÁ DVĚ STRANY

Žádáme zákonné zástupce nezletilých (ke dni podání přihlášky) uchazečů, aby na přihlášce ke studiu VŽDY uváděli:

 • své jméno a příjmení
 • svou adresu
 • telefonní a e-mailový kontakt
 •  

   
  Všichni uchazeči (i dospělí, bez ohledu na předchozí vzdělání) jsou povinni doložit klasifikaci za poslední 2 ukončené ročníky ZŠ (8. a 9., případně 7. a 8.), nebo věkově odpovídající ročníky víceletého gymnázia. Buď vyplní známky na 2. straně přihlášky a nechají potvrdit na ZŠ, nebo přiloží ověřené kopie vysvědčení.
   
  Dále upozorňujeme, že na přihlášce nesmí chybět lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu na Pražské konzervatoři.
  POZOR! Uchazeč v oboru ZPĚV a HDU je povinen předložit také potvrzení od foniatra (ne starší než 1 měsíc) – to však přinese až k přijímacím zkouškám!

   

  Požadavky a kritéria hodnocení přijímacích talentových zkoušek viz níže:

  STUDIJNÍ OBOR HUDBA

   • Kód oboru (KKOV): 82-44-M,P/01
   • Zaměření v oboru: skladba, skladba a aranžování, dirigování, klavír, varhany, cembalo, housle, viola, violoncello, kontrabas, harfa, flétna, zobcová flétna, barokní příčná flétna, hoboj, klarinet, fagot, saxofon, trubka, lesní roh, pozoun, tuba, akordeon, kytara, basová kytara, elektrická kytara, bicí nástroje

   

  a) Všeobecná část přijímací talentové zkoušky – písemný test

  Všeobecná hudební teorie – pohotové čtení a psaní not v G a F klíči. Znalost notových hodnot a pomlk. Praktická i teoretická znalost všech stupnic dur a moll. Znalost pojmů enharmonická, paralelní a stejnojmenná stupnice. Praktická znalost intervalů základních a odvozených. Praktická znalost kvintakordů dur a moll s obraty. Znalost dominantního septakordu a jeho vytvoření v různých tóninách a od různých tónů. Základní orientace v tempových, dynamických a přednesových označeních. Čitelné psaní not a pomlk v houslovém i basovém klíči, schopnost notového záznamu na klavír předehrávaných příkladů (vždy od pevně stanoveného tónu) z následující látky: stupnice dur a moll, intervaly, durové a mollové kvintakordy a jejich obraty, dominantní septakord; záznam krátké rytmizované melodie.

  b) Praktický umělecký výkon v hlavním oboru:

  požadavky v oborech:

  skladba
  dirigování
  skladba a aranžování populární hudby

  hra na klavír
  hra na varhany
  hra na cembalo

  hra na housle
  hra na violu
  hra na violoncello
  hra na kontrabas

  hra na harfu

  hra na flétnu
  hra na zobcovou flétnu
  hra na barokní příčnou flétnu
  hra na hoboj
  hra na klarinet
  hra na fagot
  hra na saxofon

  hra na lesní roh
  hra na trubku
  hra na pozoun
  hra na tubu

  hra na kytaru
  hra na basovou kytaru
  hra na elektrickou kytaru

  hra na akordeon

  hra na bicí nástroje

   

  Kritéria hodnocení – obor hudba

  STUDIJNÍ OBOR ZPĚV

   • Kód oboru (KKOV): 82-45-M,P/01
   • Zaměření v oboru: ​klasický zpěv, populární zpěv

   

  a) Všeobecná část přijímací talentové zkoušky:

  Všeobecná hudební teorie – pohotové čtení a psaní not v G a F klíči. Znalost notových hodnot a pomlk. Praktická i teoretická znalost všech stupnic dur a moll. Znalost pojmů enharmonická, paralelní a stejnojmenná stupnice. Praktická znalost intervalů základních a odvozených. Praktická znalost kvintakordů dur a moll s obraty. Znalost dominantního septakordu a jeho vytvoření v různých tóninách a od různých tónů. Základní orientace v tempových, dynamických a přednesových označeních. Čitelné psaní not a pomlk v houslovém i basovém klíči, schopnost notového záznamu na klavír předehrávaných příkladů (vždy od pevně stanoveného tónu) z následující látky: stupnice dur a moll, intervaly, durové a mollové kvintakordy a jejich obraty, dominantní septakord; záznam krátké rytmizované melodie.

  b) Praktický umělecký výkon v hlavním oboru:

  požadavky v oborech:

  klasický zpěv

  populární zpěv

   

  Kritéria hodnocení – obor zpěv

  STUDIJNÍ OBOR HUDEBNĚ DRAMATICKÉ UMĚNÍ

   • Kód oboru (KKOV): 82-47-M,P/01
   • Zaměření v oboru: ​herectví – hudebně dramatické umění

   

  Požadavky k talentové zkoušce v dramatickém oboru
  Účelem zkoušky je získat ucelený obraz o talentu a schopnostech uchazeče. Zkouška probíhá tříkolově. Hodnotí se herecké, hudební a pohybové nadání, zdravý hlas schopný vývoje, tělesné předpoklady bez jakékoliv nemoci a vady, která by bránila školení, vhodný zjev.
  Kandidát si přinese s sebou cvičební úbor a cvičební obuv.

  PRVNÍ KOLO – zkouška z hereckých předpokladů

  Uchazeči si pro první kolo připraví:
  Přednes dvou až tří básní rozdílného charakteru
  Jevištní ztvárnění dvou až tří monologů z divadelních her nebo ze zdramatizované beletrie.
  Na požádání komise, zazpívá uchazeč krátký úryvek lidové nebo umělé písně.
  Upozornění: Musí jít o básně a monology v českém jazyce!

  ŽÁDNÝ PÍSEMNÝ TEST Z HUDEBNÍ TEORIE SE NEKONÁ – POUZE ÚSTNÍ ZKOUŠKA

  DRUHÉ KOLO

  zkouška z hereckých předpokladů
  pěvecká zkouška, všeobecná hudební zkouška

  a pohybová zkouška.
  Uchazeči si pro druhé kolo připraví:
  a) totéž co pro první kolo
  b) přednes dvou lidových písní různého charakteru – pomalá, rychlá dle vlastního výběru + 1 píseň umělá (populární, jazzová, filmová, muzikálová, šanson) /notový zápis s sebou/
  smysl pro rytmus – reprodukce rytmického motivu
  výškové slyšení – opakování předehraného tónu, ze dvou souznějících tónů opakovat: oba /v pořadí vrchní, spodní nebo naopak/, pouze vrchní, pouze spodní. Kolik tónů zní? /dva, tři/. Z trojzvuku opakovat: všechny tři tóny v pořadí zdola nahoru a naopak, pouze vrchní, spodní, prostřední tón. Opakovat vrchní tóny dvojhlasu /spodní tóny dvojhlasu/
  hudební paměť – opakovat jednoduchou melodii, opakovat krátký melodicko-rytmický motiv
  tonální cvičení – jednoduchou píseň zpívat od různých tónů, sluchové rozlišení dur, moll
  hudební teorie – názvy not v rozsahu malé g – c3, hodnoty not, pomlky, dynamická znaménka, repetice, označení taktů a jejich rozlišení, durové stupnice, italské hudební názvosloví /způsob hry – legato, staccato, portamento, tenuto, označení tempa – grave, largo, lento, adagio, andante, allegretto, allegro, vivace, presto/, dále názvy pěveckých hlasů – soprán, mezzosoprán, alt, tenor, baryton, bas. Hudební seskupení interpretů – sólista, duo, trio, kvarteto, kvinteto, sexteto, noneto.
  c) u pohybové zkoušky se prověřují fyzické dispozice a celkové pohybové předpoklady:
  krátká akrobatická sestava, která obsahuje nejméně čtyři akrobatické prvky (např. tyto: kotoul vpřed, kotoul vzad, kotoul letmo, provaz, “váha”, přemet stranou, sklopka, přemet vpřed, přemet vzad, svíčka)
  krátká pohybová etuda na hudební doprovod (CD nebo flashdisk s sebou) – doba trvání asi 60 s., etuda může být tanečního, pantomimického nebo hereckopohybového charakteru.
  znalost polkového a valčíkového kroku

  TŘETÍ KOLO

  Zkouška z hereckých předpokladů – stejný obsah jako v předchozích kolech.

  Jednotlivé zkoušky trvají maximálně 15 minut a všechny jsou neveřejné.
   

  Kritéria hodnocení – obor herectví