PRO UCHAZEČE

Aktuálně

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025
Termín podání přihlášek ke vzdělávání: do 24. května 2024 přes www.dipsy.cz
Termín talentových zkoušek: úterý 11. června 2024

Přehledný harmonogram školního roku 2023/2024 k nahlédnutí zde:

Stále je možno přihlašovat se do kurzů organizovaných Pražskou konzervatoří, více informací zde:

Studium

Základní podmínkou pro přijetí ke studiu je ukončené základní vzdělání. Adepti procházejí přísným přijímacím řízením, u některých oborů vícekolovým, při němž je zkoumán nejen jejich talent pro zvolený obor, ale i všeobecná hudebnost a fyziologické předpoklady. Vzdělávací program zahrnuje kromě studia hlavního oboru a předmětů speciální odborné přípravy též všeobecně vzdělávací předměty, výuku odborné hudební teorie, cizích jazyků a pedagogických předmětů. Více o přijímacím řízení níže.  

Obory

Studium je ukončeno absolventskou zkouškou, jejíž součástí je zpravidla veřejné vystoupení – absolventský koncert, pro ty nejlepší i s doprovodem orchestru. Absolvent Pražské konzervatoře obdrží po úspěšně vykonané zkoušce diplom, uznávaný po celém světě jako doklad dovršeného profesionálního uměleckého vzdělání a titul diplomovaný specialista (DiS.). Po ukončení studia mohou absolventi Pražské konzervatoře zahájit buď profesionální uměleckou či pedagogickou kariéru, nebo pokračovat ve studiu na některé tuzemské či zahraniční vysoké škole.

Přijímání do vyšších ročníků a přestupy

Postup při přijímání do vyšších ročníků a při přestupech:

 

V případě, že chcete být přijat/a na Pražskou konzervatoř do vyššího ročníku nebo k nám přestoupit (o přestup se jedná, jste-li žákem jiné konzervatoře v České republice), zašlete písemnou žádost o přijetí do vyššího ročníku (nebo žádost o přestup) na adresu:

 

Pražská konzervatoř,
Praha 1, Na Rejdišti 1,
k rukám ředitele školy
110 00 Praha 1


 

Žádost musí obsahovat vaše jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého (kontaktního) bydliště, obor vzdělání, na který se hlásíte (hudba, zpěv, hudebně dramatické umění) a též tzv. zaměření (tedy např. hra na klavír), v případě přestupu také přesný název školy, ze které chcete přestoupit, a váš podpis. V případě nezletilého též jméno, příjmení a podpis zákonného zástupce.

 

K žádosti přiložte:

 • ověřené fotokopie vysvědčení z předchozího vzdělání, respektive z aktuálně navštěvované školy, ze které hodláte přestoupit
 • u oboru Zpěv lékařské potvrzení od foniatra

 

Na základě těchto dokladů budete pozváni ke zkouškám, které se skládají zpravidla z hlavního oboru a z hudební (divadelní) teorie. Obsah teoretických zkoušek obdržíte jako přílohu k pozvánce ke zkouškám.

 

U cizinců (mimo Slovenskou republiku) musí být všechny doklady přeloženy a uchazeč předloží též nostrifikaci stupně dosaženého vzdělání!

 

Více informací podá studijní oddělení.

Kurzy pro uchazeče

Pražská konzervatoř nabízí také kurzy pro uchazeče o studium a studium jednotlivých oborů ve formě placených kurzů. V nabídce jsou především přípravné kurzy hudební teorie, zaměřené na přípravu k přijímacím talentovým zkouškám na konzervatoř, dále přípravné herecké kurzy a nově také kurz dirigování. Více informací naleznete zde:
 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA PRAŽSKOU KONZERVATOŘ

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

Vyhlášení 2. kola přijímacích zkoušek – červen 2024

Termín podání přihlášek ke vzdělávání řediteli konzervatoře: Do 24. května 2024
Přihlášku je možné podat prostřednictvím:

a) informačního systému DiPSy – www.dipsy.cz

b) výpisu získaného z informačního systému DiPSy

c) tiskopisu přihlášky ke vzdělání ve střední škole
 
Termín talentových zkoušek: úterý 11. června 2024

 

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025 se bude konat pro obory vzdělání:

 
Obor vzdělání 82-44-P/01 Hudba

Zaměření:
Hra na basovou kytaru

Hra na elektrickou kytaru

Hra na fagot

Hra na housle

Hra na saxofon

Hra na trubku

Hra na violu

Celkový počet volných míst: 10
 
Obor vzdělání 82-45-P/01 Zpěv

Zaměření: Klasický zpěv

Celkový počet volných míst: 3
 
 
Forma vzdělávání: denní

Přijímací řízení se koná formou talentové zkoušky.
 
Vyhláška č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

 

Obecné informace o přijímání ke vzdělávání do prvního ročníku

Ke vzdělávání do prvního ročníku Pražské konzervatoře se přijímají uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí a zájmů. Předchozí studium na ZUŠ není nutnou podmínkou.

 

Pozvánky jsou zasílány nejpozději 7 dnů před konáním talentové zkoušky.

UPOZORNĚNÍ:

Lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu není vyžadováno.
POZOR! Uchazeč v oboru ZPĚV a HDU je povinen předložit také potvrzení od foniatra (ne starší než 1 měsíc) – to však přinese až k přijímacím zkouškám!

Požadavky a kritéria hodnocení přijímacích talentových zkoušek
viz níže, u jednotlivých oborů

STUDIJNÍ OBOR HUDBA

  • Kód oboru (KKOV): 82-44-M,P/01
  • Forma vzdělávání: Denní
  • Zaměření v oboru: Skladba, skladba a aranžování populární hudby, dirigování, klavír, varhany, cembalo, housle, viola, violoncello, kontrabas, harfa, flétna, zobcová flétna, barokní příčná flétna, hoboj, klarinet, fagot, saxofon, trubka, lesní roh, pozoun, tuba, akordeon, kytara, basová kytara, elektrická kytara, bicí nástroje

 

a) Všeobecná část přijímací talentové zkoušky – písemný test

Všeobecná hudební teorie – pohotové čtení a psaní not v G a F klíči. Znalost notových hodnot a pomlk. Praktická i teoretická znalost všech stupnic dur a moll. Znalost pojmů enharmonická, paralelní a stejnojmenná stupnice. Praktická znalost intervalů základních a odvozených. Praktická znalost kvintakordů dur a moll s obraty. Znalost dominantního septakordu a jeho vytvoření v různých tóninách a od různých tónů. Čitelné psaní not a pomlk v houslovém i basovém klíči, schopnost notového záznamu na klavír předehrávaných příkladů (vždy od pevně stanoveného tónu) z následující látky: stupnice dur a moll, intervaly, durové a mollové kvintakordy a jejich obraty, dominantní septakord; záznam krátké rytmizované melodie.
 

 

b) Praktický umělecký výkon v hlavním oboru:

Požadavky pro jednotlivá zaměření:

skladba
dirigování
skladba a aranžování populární hudby

hra na klavír
hra na varhany
hra na cembalo

hra na housle
hra na violu
hra na violoncello
hra na kontrabas

hra na harfu

hra na flétnu
hra na zobcovou flétnu
hra na barokní příčnou flétnu
hra na hoboj
hra na klarinet
hra na fagot
hra na saxofon

hra na lesní roh
hra na trubku
hra na pozoun
hra na tubu

hra na kytaru
hra na basovou kytaru
hra na elektrickou kytaru

hra na akordeon

hra na bicí nástroje

Kritéria hodnocení – obor hudba

STUDIJNÍ OBOR ZPĚV

  • Kód oboru (KKOV): 82-45-M,P/01
  • Forma vzdělávání: Denní
  • Zaměření v oboru: ​Klasický zpěv, populární zpěv

 

a) Všeobecná část přijímací talentové zkoušky:

Všeobecná hudební teorie – pohotové čtení a psaní not v G a F klíči. Znalost notových hodnot a pomlk. Praktická i teoretická znalost všech stupnic dur a moll. Znalost pojmů enharmonická, paralelní a stejnojmenná stupnice. Praktická znalost intervalů základních a odvozených. Praktická znalost kvintakordů dur a moll s obraty. Znalost dominantního septakordu a jeho vytvoření v různých tóninách a od různých tónů. Čitelné psaní not a pomlk v houslovém i basovém klíči, schopnost notového záznamu na klavír předehrávaných příkladů (vždy od pevně stanoveného tónu) z následující látky: stupnice dur a moll, intervaly, durové a mollové kvintakordy a jejich obraty, dominantní septakord; záznam krátké rytmizované melodie.
 

 

b) Praktický umělecký výkon v hlavním oboru:

Požadavky pro jednotlivá zaměření:

klasický zpěv

populární zpěv

Kritéria hodnocení – obor zpěv

STUDIJNÍ OBOR HUDEBNĚ DRAMATICKÉ UMĚNÍ

  • Kód oboru (KKOV): 82-47-M,P/01
  • Forma vzdělávání: Denní
  • Zaměření v oboru: ​Herectví

 

Požadavky k talentové zkoušce v dramatickém oboru:

Účelem zkoušky je získat ucelený obraz o talentu a schopnostech uchazeče. Zkouška probíhá tříkolově. Hodnotí se herecké, hudební a pohybové nadání, zdravý hlas schopný vývoje, tělesné předpoklady bez jakékoliv nemoci a vady, která by bránila školení, vhodný zjev.
Kandidát si přinese s sebou cvičební úbor a cvičební obuv.

PRVNÍ KOLO – zkouška z hereckých předpokladů

Uchazeči si pro první kolo připraví:
Přednes dvou až tří básní rozdílného charakteru
Jevištní ztvárnění dvou až tří monologů z divadelních her nebo ze zdramatizované beletrie.
Na požádání komise, zazpívá uchazeč krátký úryvek lidové nebo umělé písně.
Upozornění: Musí jít o básně a monology v českém jazyce!

ŽÁDNÝ PÍSEMNÝ TEST Z HUDEBNÍ TEORIE SE NEKONÁ – POUZE ÚSTNÍ ZKOUŠKA

DRUHÉ KOLO

zkouška z hereckých předpokladů
pěvecká zkouška, všeobecná hudební zkouška

a pohybová zkouška.
Uchazeči si pro druhé kolo připraví:
a) totéž co pro první kolo (mohou být i stejné ukázky)
b) přednes dvou lidových písní různého charakteru – pomalá, rychlá dle vlastního výběru + 1 píseň umělá (populární, jazzová, filmová, muzikálová, šanson) /notový zápis s sebou/
smysl pro rytmus – reprodukce rytmického motivu
výškové slyšení – opakování předehraného tónu, ze dvou souznějících tónů opakovat: oba /v pořadí vrchní, spodní nebo naopak/, pouze vrchní, pouze spodní. Kolik tónů zní? /dva, tři/. Z trojzvuku opakovat: všechny tři tóny v pořadí zdola nahoru a naopak, pouze vrchní, spodní, prostřední tón. Opakovat vrchní tóny dvojhlasu /spodní tóny dvojhlasu/
hudební paměť – opakovat jednoduchou melodii, opakovat krátký melodicko-rytmický motiv
tonální cvičení – jednoduchou píseň zpívat od různých tónů, sluchové rozlišení dur, moll
hudební teorie – názvy not v rozsahu malé g – c3, hodnoty not, pomlky, dynamická znaménka, repetice, označení taktů a jejich rozlišení, durové stupnice, italské hudební názvosloví /způsob hry – legato, staccato, portamento, tenuto, označení tempa – grave, largo, lento, adagio, andante, allegretto, allegro, vivace, presto/, dále názvy pěveckých hlasů – soprán, mezzosoprán, alt, tenor, baryton, bas. Hudební seskupení interpretů – sólista, duo, trio, kvarteto, kvinteto, sexteto, noneto.
c) u pohybové zkoušky se prověřují fyzické dispozice a celkové pohybové předpoklady:
krátká akrobatická sestava, která obsahuje nejméně čtyři akrobatické prvky (např. tyto: kotoul vpřed, kotoul vzad, kotoul letmo, provaz, „váha“, přemet stranou, sklopka, přemet vpřed, přemet vzad, svíčka)
krátká pohybová etuda na hudební doprovod (CD nebo flashdisk s sebou) – doba trvání asi 60 s., etuda může být tanečního, pantomimického nebo hereckopohybového charakteru.
znalost polkového a valčíkového kroku

TŘETÍ KOLO

Zkouška z hereckých předpokladů – stejný obsah jako v předchozích kolech (mohou být i stejné ukázky).

Jednotlivé zkoušky trvají maximálně 15 minut a všechny jsou neveřejné.

Kritéria hodnocení – obor herectví