Obor zpěv - kritéria

Jednotná kritéria talentových zkoušek pro obor

82-45-M/01, 82-45-P/01

ZPĚV

Přijímací řízení ke vzdělávání v konzervatoři se koná formou talentové zkoušky.

Talentová zkouška má část speciální a část všeobecnou. Předmětem hodnocení speciální části talentové zkoušky jsou požadavky uvedené výše v kapitole „Požadavky k talentovým zkouškám-speciální část“, předmětem hodnocení všeobecné části je celková hudební gramotnost a muzikalita.

 

Ve speciální části (hlavní obor) lze získat maximálně 25 bodů.
Ve všeobecné části (hudební teorie) lze získat maximálně 24 bodů.

Minimum pro přijetí je 18 bodů ve speciální části a úspěšné vykonání všeobecné části (minimálně 12 bodů).

V oboru vzdělání Zpěv má speciální část dvě kola. Uchazeč, který ve speciální části talentové zkoušky v 1. kole nezíská alespoň 18 bodů, již nevykonává všeobecnou část talentové zkoušky (u oboru populární zpěv ani zkoušku z pohybových předpokladů).

 

V každém kole lze získat maximálně 25 bodů. Body se nepřevádějí do dalšího kola.

Do 2. kola postoupí uchazeč, který získá nejméně 18 bodů ve speciální části (hlavní obor) a minimálně 12 bodů ve všeobecné části (hudební teorie).

Uchazeč dále získá 1 bod za poslední vysvědčení ze základní školy, pokud uchazeč prospěl s vyznamenáním.

Konečné pořadí uchazečů určuje bodové hodnocení speciální části 2. kola (hlavní obor) s připočtením bodu za vysvědčení.

Podmínky přijímacího řízení splní pouze uchazeč, který vyhoví dvěma níže uvedeným požadavkům:

A: získal v obou částech talentové zkoušky alespoň minimální počet bodů

B: postoupil do 2. kola talentové zkoušky a získal v něm minimální počet bodů

Lékařské potvrzení praktického lékaře není požadováno, pouze potvrzení od foniatra. To uchazeč přinese k talentovým zkouškám ve 1. kole. Potvrzení od foniatra nesmí být starší než 1 měsíc před datem konání 1. kola talentových zkoušek.

Aktualizováno 18.10.2023

MgA. Petr Čech, Art.D.