Obor zpěv - kritéria

Jednotná kritéria talentových zkoušek pro obor

82-45-M/01, 82-45-P/01

ZPĚV

 

Přijímací řízení ke vzdělávání v konzervatoři se koná formou talentové zkoušky.

Talentová zkouška má část speciální a část všeobecnou. Předmětem hodnocení speciální části talentové zkoušky jsou požadavky uvedené výše v kapitole „Požadavky k talentovým zkouškám-speciální část“, předmětem hodnocení všeobecné části je celková hudební gramotnost a muzikalita.

 

Ve speciální části (hlavní obor) lze získat maximálně 25 bodů.

Ve všeobecné části (hudební teorie) lze získat maximálně 24 bodů.

 

Minimum pro přijetí je 18 bodů ve speciální části a úspěšné vykonání všeobecné části (minimálně 12 bodů).

 

V oboru vzdělání Zpěv má speciální část dvě kola. Uchazeč, který ve speciální části talentové zkoušky v 1. kole nezíská alespoň 18 bodů, již nevykonává všeobecnou část talentové zkoušky (u oboru populární zpěv ani zkoušku z pohybových předpokladů).

 

V každém kole lze získat maximálně 25 bodů. Body se nepřevádějí do dalšího kola.

Do 2. kola postoupí uchazeč, který získá nejméně 18 bodů ve speciální části (hlavní obor) a minimálně 12 bodů ve všeobecné části (hudební teorie).

 

Uchazeč dále získá 1 bod za poslední vysvědčení ze základní školy, pokud uchazeč prospěl s vyznamenáním.

 

Konečné pořadí uchazečů určuje bodové hodnocení speciální části 2. kola (hlavní obor) s připočtením bodu za vysvědčení.

 

Podmínky přijímacího řízení splní pouze uchazeč, který vyhoví dvěma níže uvedeným požadavkům:

A: získal v obou částech talentové zkoušky alespoň minimální počet bodů

B: postoupil do 2. kola talentové zkoušky a získal v něm minimální počet bodů

 

Předpokladem přijetí je rovněž splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro obor vzdělání zpěv, včetně potvrzení foniatra o zdravotní způsobilosti ke zpěvu. Uchazeč je povinen předložit lékařské potvrzení jako součást přihlášky. Potvrzení od foniatra přinese k talentovým zkouškám v 1. kole, potvrzení od foniatra nesmí být starší než 1 měsíc před datem konáním 1. kola talentových zkoušek.

 

Aktualizováno 22. 10. 2021

MgA. Petr Čech, Art.D.