Obor zpěv - kritéria

Jednotná kritéria hodnocení talentových zkoušek pro obor
82-45-M/01, 82-45-P/01 ZPĚV

 

 • Přijímací řízení ke vzdělávání v konzervatoři se koná formou talentové zkoušky. Talentová zkouška má část speciální a část všeobecnou. Předmětem hodnocení speciální části talentové zkoušky jsou požadavky uvedené výše v kapitole „ Požadavky k talentovým zkouškám-speciální část“, předmětem hodnocení všeobecné části je celková hudební gramotnost a muzikalita.
 • Ve speciální části (hlavní obor) lze získat maximálně 25 bodů. Ve všeobecné části (hudební teorie) lze získat maximálně 25 bodů. Maximálně je tedy možno získat 50 bodů.
 • V oboru vzdělání Zpěv má speciální část dvě kola. Uchazeč, který ve speciální části talentové zkoušky v 1. kole nezíská alespoň 18 bodů, již nevykonává všeobecnou část talentové zkoušky (u oboru populární zpěv ani zkoušku z pohybových předpokladů).
 • V každém kole lze získat maximálně 25 bodů. Body se nepřevádějí do dalšího kola. Do 2. kola postoupí uchazeč, který získá nejméně 18 bodů ve speciální části (hlavní obor) a minimálně 12 bodů ve všeobecné části (hudební teorie).
 • Podmínky přijímacího řízení splní pouze uchazeč, který vyhoví dvěma níže uvedeným požadavkům:
  A: postoupil do 2. kola talentové zkoušky a získal v něm minimální počet bodů
  B: získal v obou částech talentové zkoušky alespoň minimální počet bodů
 • Předpokladem přijetí je rovněž splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro obor vzdělání zpěv, včetně potvrzení foniatra o zdravotní způsobilosti ke zpěvu (uchazeč je povinen předložit lékařské potvrzení jako součást přihlášky, potvrzení od foniatra přinese k přijímacím zkouškám).
 •  
  Aktualizováno 8. 10. 2020
  MgA. Petr Čech, Art.D.