ZÁKLADNÍ INFORMACE
informace

PRAŽSKÁ KONZERVATOŘ

Název: Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1
Adresa: Na Rejdišti 77/1, 110 00 Praha 1 - Staré Město
příspěvková organizace hl. m. Prahy zřízena usnesením RHMP č.550 z 3.&nbsp4.&nbsp2001
zapsaná v Rejstříku škol RED-IZO 600 0045 38
zapsaná v RARIS IČO: 70837911
IZO: 000638242
telefon: 222 327 206
e-mail: podatelna@prgcons.cz
Název datové schránky: Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1
ID datové schránky: qhqycf7

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Pražská konzervatoř poskytuje úplné střední a vyšší odborné vzdělání v hudebním, pěveckém a hudebně-dramatickém oboru.
Studium je zakončeno absolutoriem. Může být ukončeno také maturitou, nejdříve však po čtvrtém ročníku.
Kromě odborných praktických a teoretických předmětů se ve škole vyučují i předměty všeobecně vzdělávací, se specifickým zaměřením k budoucí profesi studenta.
Na škole vyučuje řada předních českých instrumentalistů, herců a zpěváků, řada z nich působí také jako vysokoškolští pedagogové.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

V rámci přijímacích zkoušek se zjišťuje talent ke zvolenému oboru a dosud získané nástrojové (pěvecké, apod.) dovednosti uchazeče. Přihlíží se rovněž k prospěchu na škole odkud uchazeč přichází.
Uzávěrka podání přihlášek ke studiu: 30. listopadu daného školního roku. Přijímací a talentové zkoušky probíhají ve druhé polovině ledna.
Více informací o přijímacím řízení

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve smyslu čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) byl pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO – data protection officer) jmenován: PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D.

 

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ KE STAŽENÍ

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OZNAMOVATELŮ (WHISTLEBLOWING)

Whistleblowing (ochrana oznamovatelů)
 
Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1 (dále jen Pražská konzervatoř) zřídila vnitřní oznamovací systém a přijímá oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů. Níže najdete všechny oznamovací kanály spolu s popisem, jak oznámení podat a sledovat. S přijatým oznámením se může seznámit pouze příslušná osoba. Veškeré poskytnuté informace jsou proto v naprostém bezpečí.
 
Příslušná osoba: PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D.
 
Telefon: +420 724 126 741
 
E-mail: info@skacelik.cz
 
Tyto kontaktní údaje neslouží k přijímání oznámení. Oznámení lze podat způsoby uvedenými níže.
 
Možnosti podání oznámení
 
V souladu se Zákonem umožňujeme podat oznámení písemně, ústně nebo osobně.
 
1. Písemně
 
Prostřednictvím oznamovacího formuláře na této adrese . Oznámení lze sledovat na této adrese v sekci Zkontrolovat oznámení, po zadání unikátního klíče, který získáte po odeslání oznámení.
 
2. Ústně
Na telefonním čísle [číslo vaší telefonní linky]. Po zavolání můžete nahrát hlasový záznam, který odešlete stisknutím mřížky. Do SMS vám poté přijdou instrukce, jak můžete své oznámení dále sledovat a komunikovat s příslušnou osobou.
 
3. Osobně
 
Příslušné osobě do 14 dnů po domluvě na výše uvedených kontaktech. Příslušná osoba o takovém oznámení vyhotoví protokol.
 
 
Co je považováno za oznámení dle Zákona?
 
Pokud upozorníte na jednání, které:
 
1. má znaky trestného činu,
2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč,
3. porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech stanovených Zákonem (např. finanční služby, daně z příjmů právnických osob, ochrana spotřebitele, ochrana životního prostředí aj.).
 
 
Ochrana osobních údajů
 
Příslušná osoba je povinna vést v elektronické podobě evidenci údajů o přijatých oznámeních a uchovávat oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení. Do evidence a k dokumentům souvisejícím s oznámením a k uchovávaným oznámením má přístup v případě oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému pouze příslušná osoba.
 
 
Externí oznamovací kanál
 
Oznámení můžete podat také prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti. Více informací včetně oznamovacího formuláře naleznete na adrese: https://oznamovatel.justice.cz/.
 
 
Vyloučení
 
Povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona o ochraně oznamovatelů.