STUDIUM A OBORY

Aktuálně

Tradiční DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na Pražské konzervatoři musel být letos kvůli mimořádným opatřením zrušen.
Řadu důležitých informací (včetně cvičného testu z hudební teorie) najdete na stránce:
Den otevřených dveří

Bylo vyhlášeno přijímací řízení ke studiu na Pražské konzervatoři,
více zde:
 
Vyhlášení přijímacího řízení 2021
 
Přehledný harmonogram školního roku 2020/2021 k nahlédnutí zde:
 
Harmonogram školního roku
 
Stále je možno přihlašovat se do kurzů organizovaných Pražskou konzervatoří, více informací zde:
 
Placené kurzy pro uchazeče

Poslání

Úkolem Pražské konzervatoře je výchova a vzdělávání profesionálních hudebních a divadelních umělců. Vyučuje se hře na všechny orchestrální nástroje, dále akordeonu, kytaře, hře na klavír a varhany, zpěvu, skladbě, dirigování a herectví. Studium ve všech oborech trvá 6 let. Škola je členěna podle jednotlivých oborů na samostatná oddělení, v jejichž čele stojí vedoucí, kteří jsou vesměs vynikajícími pedagogickými či uměleckými osobnosti.

Přijímací řízení

Základní podmínkou pro přijetí ke studiu je ukončené základní vzdělání. Adepti procházejí přísným přijímacím řízením, u některých oborů vícekolovým, při němž je zkoumán nejen jejich talent pro zvolený obor, ale i všeobecná hudebnost a fyziologické předpoklady. Vzdělávací program zahrnuje kromě studia hlavního oboru a předmětů speciální odborné přípravy též všeobecně vzdělávací předměty, výuku odborné hudební teorie, cizích jazyků a pedagogických předmětů. Více o přijímacím řízení níže.  

Přijímání do vyšších ročníků a přestupy

Postup při přijímání do vyšších ročníků a při přestupech:

 

V případě, že chcete být přijat/a na Pražskou konzervatoř do vyššího ročníku nebo k nám přestoupit (o přestup se jedná, jste-li žákem jiné konzervatoře v České republice), zašlete písemnou žádost o přijetí do vyššího ročníku (nebo žádost o přestup) na adresu:

 

Pražská konzervatoř,
Praha 1, Na Rejdišti 1,
k rukám ředitele školy
110 00 Praha 1

Žádost o přijetí do vyššího ročníku

Žádost o přestup

 

Žádost musí obsahovat vaše jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého (kontaktního) bydliště, obor vzdělání, na který se hlásíte (hudba, zpěv, hudebně dramatické umění) a též tzv. zaměření (tedy např. hra na klavír), v případě přestupu také přesný název školy, ze které chcete přestoupit, a váš podpis. V případě nezletilého též jméno, příjmení a podpis zákonného zástupce.

 

K žádosti přiložte:

 • 1. ověřené fotokopie vysvědčení z předchozího vzdělání, respektive z aktuálně navštěvované školy, ze které hodláte přestoupit
 • 2. lékařský posudek, o zdravotní způsobilosti pro obor vzdělání (tj. hudba, zpěv, nebo hudebně dramatické umění).

 

Na základě těchto dokladů budete pozváni ke zkouškám, které se skládají zpravidla z hlavního oboru a z hudební (divadelní) teorie. Obsah teoretických zkoušek obdržíte jako přílohu k pozvánce ke zkouškám.

 

U cizinců (mimo Slovenskou republiku) musí být všechny doklady přeloženy a uchazeč předloží též nostrifikaci stupně dosaženého vzdělání!

 

Více informací podá studijní oddělení.

Kurzy pro uchazeče

Pražská konzervatoř nabízí také kurzy pro uchazeče o studium a studium jednotlivých oborů ve formě placených kurzů. V nabídce jsou především přípravné kurzy hudební teorie, zaměřené na přípravu k přijímacím talentovým zkouškám na konzervatoř, dále přípravné herecké kurzy a nově také kurz dirigování. Více informací naleznete v modulu
 
Placené kurzy pro uchazeče

Absolutorium

Studium je ukončeno absolventskou zkouškou, jejíž součástí je zpravidla veřejné vystoupení – absolventský koncert, pro ty nejlepší i s doprovodem orchestru. Absolvent Pražské konzervatoře obdrží po úspěšně vykonané zkoušce diplom, uznávaný po celém světě jako doklad dovršeného profesionálního uměleckého vzdělání a titul diplomovaný specialista (DiS.). Po ukončení studia mohou absolventi Pražské konzervatoře zahájit buď profesionální uměleckou či pedagogickou kariéru, nebo pokračovat ve studiu na některé tuzemské či zahraniční vysoké škole. Další informace

STUDIJNÍ OBORY

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA PRAŽSKOU KONZERVATOŘ

Přijímací řízení v roce 2021 se bude konat pro obory vzdělání:

82-44-P/01   Hudba
předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 65
82-45-P/01   Zpěv
předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 21
82-47-P/01   Hudebně dramatické umění
předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 12
Forma vzdělávání: denní

Přijímací řízení se koná formou talentové zkoušky.

Vyhláška č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

 

Zaměření:

HUDBA

skladba, skladba a aranžování, dirigování, klavír, varhany, cembalo, housle, viola,
violoncello, kontrabas, harfa, flétna, zobcová flétna, barokní příčná flétna, hoboj, klarinet, fagot, saxofon, trubka, lesní roh, pozoun, tuba,
akordeon, kytara, basová kytara, elektrická kytara, bicí nástroje

ZPĚV

klasický zpěv, populární zpěv

HUDEBNĚ DRAMATICKÉ UMĚNÍ

herectví

 

Obecné informace o přijímání ke vzdělávání do prvního ročníku

Ke vzdělávání do prvního ročníku Pražské konzervatoře se přijímají uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti. Předchozí studium na ZUŠ není nutnou podmínkou.

Přijímací řízení se koná formou talentové zkoušky.

 

Vyhlášení přijímacího řízení pro rok 2021:

Vyhlášení přijímacího řízení 2021 – PDF
Termín podání přihlášek ke vzdělávání: Do 30. listopadu 2020 řediteli konzervatoře.
Termíny talentových zkoušek:

Obor vzdělání 82-45-M, P/01, Zpěv (zaměření klasický zpěv a zaměření populární zpěv)

První kolo talentové zkoušky
1. termín: 18. 1. 2021 (pondělí)
2. termín: 19. 1. 2021 (úterý)
ZVOLENÝ TERMÍN UVEĎTE DO PŘIHLÁŠKY!
Druhé kolo talentové zkoušky
21. 1. 2021 (čtvrtek)

Obor vzdělání 82-44-M, P/01, Hudba

1. termín: 20. 1. 2021 (středa)
2. termín: 21. 1. 2021 (čtvrtek)
ZVOLENÝ TERMÍN UVEĎTE DO PŘIHLÁŠKY!

Obor vzdělání 82-47-M, P/01, Hudebně dramatické umění

První kolo talentové zkoušky
1. termín:* 18. 1. – 19. 1. 2021 (pondělí – úterý)
2. termín: 20. 1. – 21. 1. 2021 (středa – čtvrtek)
ZVOLENÝ TERMÍN UVEĎTE DO PŘIHLÁŠKY!
Druhé kolo talentové zkoušky
25. 1. 2021 (pondělí)
26. 1. 2021 (úterý)
Třetí kolo talentové zkoušky
28. 1. 2021 (čtvrtek)
*Vzhledem k předpokládanému počtu uchazečů jsou v případě oboru vzdělání Hudebně dramatického umění pro oba termíny (prvního kola) vyhrazeny 2 dny. Vlastní zkouška (prvního i případných dalších kol) každého uchazeče proběhne vždy ale v jednom dni, podrobnější informace budou v pozvánce ke zkoušce.

Pozvánky jsou zasílány nejpozději 14 dnů před konáním talentové zkoušky.

 

Přihláška k přijímacím zkouškám

UPOZORNĚNÍ:

Přihlášky ZASÍLEJTE POŠTOU, NE ELEKTRONICKY!
Přihláška k přijímacím zkouškám MÁ DVĚ STRANY

Žádáme zákonné zástupce nezletilých (ke dni podání přihlášky) uchazečů, aby na přihlášce ke studiu VŽDY uváděli:

 • své jméno a příjmení
 • svou adresu
 • telefonní a e-mailový kontakt
 •  
  Zvolený termín 1. kola přijímací zkoušky (viz výše) uveďte do přihlášky!
   
  Všichni uchazeči (i dospělí, bez ohledu na předchozí vzdělání) jsou povinni doložit klasifikaci za poslední 2 ukončené ročníky ZŠ (8. a 9., případně 7. a 8.), nebo věkově odpovídající ročníky víceletého gymnázia. Buď vyplní známky na 2. straně přihlášky a nechají potvrdit na ZŠ, nebo přiloží ověřené kopie vysvědčení.
   
  Dále upozorňujeme, že na přihlášce nesmí chybět lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu na Pražské konzervatoři.
  POZOR! Uchazeč v oboru ZPĚV je povinen předložit také potvrzení od foniatra (ne starší než 1 měsíc) – to však přinese až k přijímacím zkouškám!

   

  Požadavky a kritéria hodnocení přijímacích talentových zkoušek viz níže:

  STUDIJNÍ OBOR HUDBA

   • Kód oboru (KKOV): 82-44-M,P/01
   • Zaměření v oboru: skladba, skladba a aranžování, dirigování, klavír, varhany, cembalo, housle, viola, violoncello, kontrabas, harfa, flétna, zobcová flétna, barokní příčná flétna, hoboj, klarinet, fagot, saxofon, trubka, lesní roh, pozoun, tuba, akordeon, kytara, basová kytara, elektrická kytara, bicí nástroje

   

  a) Všeobecná část přijímací talentové zkoušky:

  Smysl pro rytmus

  Požaduje se především, aby uchazeč dovedl správně reprodukovat různé rytmické útvary, které se mu předehrají. Aby vycítil a správně reprodukoval rytmus předehrané rytmizované melodie, popř. zvolené písně. Aby reprodukoval z listu jednoduchá rytmická cvičení.

  Hudební sluch a představivost

  Požaduje se zejména správná reprodukce a analýza předehraných tónů a intervalů (čistých, velkých i malých) a přenášení tónů z jiných oktáv do své hlasové polohy. Dále se žádá reprodukce a sluchová analýza dvojzvuku a trojzvuku a zpěv kteréhokoli tónu různých znějících dvoj- a trojzvuků. Požaduje se rozpoznání durového a mollového tónorodu.

  Zkoušený musí být schopen reprodukce melodicko-rytmických útvarů (např. dvoutaktí, čtyřtaktí) a bude zkoušena též jeho hudební kreativita (dozpívání neukončené melodie). Uchazeč také zazpívá stupnici dur od daného tónu na jména not.

  Všeobecná hudební nauka

  Pohotové čtení a psaní not v G a F klíči. Znalost notových hodnot a pomlk. Praktická i teoretická znalost všech stupnic dur a moll. Znalost pojmů enharmonická, paralelní a stejnojmenná stupnice. Praktická znalost intervalů základních a odvozených. Praktická znalost kvintakordů dur a moll s obraty. Znalost dominantního septakordu a jeho vytvoření v různých tóninách a od různých tónů. Základní orientace v tempových, dynamických a přednesových označeních.

  Písemný test

  Čitelné psaní not a pomlk v houslovém i basovém klíči, schopnost notového záznamu na klavír předehrávaných příkladů (vždy od pevně stanoveného tónu) z následující látky: stupnice dur a moll, intervaly, durové a mollové kvintakordy a jejich obraty, dominantní septakord; záznam krátké rytmizované melodie.

  b) Praktický umělecký výkon v hlavním oboru:

  požadavky v oborech:

  skladba
  dirigování
  skladba a aranžování populární hudby

  hra na klavír
  hra na varhany
  hra na cembalo

  hra na housle
  hra na violu
  hra na violoncello
  hra na kontrabas

  hra na harfu

  hra na flétnu
  hra na zobcovou flétnu
  hra na barokní příčnou flétnu
  hra na hoboj
  hra na klarinet
  hra na fagot
  hra na saxofon

  hra na lesní roh
  hra na trubku
  hra na pozoun
  hra na tubu

  hra na kytaru
  hra na basovou kytaru
  hra na elektrickou kytaru

  hra na akordeon

  hra na bicí nástroje

   

  Kritéria hodnocení – obor hudba

  STUDIJNÍ OBOR ZPĚV

   • Kód oboru (KKOV): 82-45-M,P/01
   • Zaměření v oboru: ​klasický zpěv, populární zpěv

   

  a) Všeobecná část přijímací talentové zkoušky:

  Smysl pro rytmus

  Požaduje se především, aby uchazeč dovedl správně reprodukovat různé rytmické útvary, které se mu předehrají. Aby vycítil a správně reprodukoval rytmus předehrané rytmizované melodie, popř. zvolené písně. Aby reprodukoval z listu jednoduchá rytmická cvičení.

  Hudební sluch a představivost

  Požaduje se zejména správná reprodukce a analýza předehraných tónů a intervalů (čistých, velkých i malých) a přenášení tónů z jiných oktáv do své hlasové polohy. Dále se žádá reprodukce a sluchová analýza dvojzvuku a trojzvuku a zpěv kteréhokoli tónu různých znějících dvoj- a trojzvuků. Požaduje se rozpoznání durového a mollového tónorodu.

  Zkoušený musí být schopen reprodukce melodicko-rytmických útvarů (např. dvoutaktí, čtyřtaktí) a bude zkoušena též jeho hudební kreativita (dozpívání neukončené melodie). Uchazeč také zazpívá stupnici dur od daného tónu na jména not.

  Všeobecná hudební nauka

  Pohotové čtení a psaní not v G a F klíči. Znalost notových hodnot a pomlk. Praktická i teoretická znalost všech stupnic dur a moll. Znalost pojmů enharmonická, paralelní a stejnojmenná stupnice. Praktická znalost intervalů základních a odvozených. Praktická znalost kvintakordů dur a moll s obraty. Znalost dominantního septakordu a jeho vytvoření v různých tóninách a od různých tónů. Základní orientace v tempových, dynamických a přednesových označeních.

  Písemný test

  Čitelné psaní not a pomlk v houslovém i basovém klíči, schopnost notového záznamu na klavír předehrávaných příkladů (vždy od pevně stanoveného tónu) z následující látky: stupnice dur a moll, intervaly, durové a mollové kvintakordy a jejich obraty, dominantní septakord; záznam krátké rytmizované melodie.

  b) Praktický umělecký výkon v hlavním oboru:

  požadavky v oborech:

  klasický zpěv

  populární zpěv

   

  Kritéria hodnocení – obor zpěv

  STUDIJNÍ OBOR HUDEBNĚ DRAMATICKÉ UMĚNÍ

   • Kód oboru (KKOV): 82-47-M,P/01
   • Zaměření v oboru: ​herectví – hudebně dramatické umění

   

  Požadavky k talentové zkoušce v dramatickém oboru
  Účelem zkoušky je získat ucelený obraz o talentu a schopnostech uchazeče. Zkouška probíhá tříkolově. Hodnotí se herecké, hudební a pohybové nadání, zdravý hlas schopný vývoje, tělesné předpoklady bez jakékoliv nemoci a vady, která by bránila školení, vhodný zjev. Přihlíží se také k prospěchu v předchozím studiu.
  Kandidát si přinese s sebou cvičební úbor a cvičební obuv.

  PRVNÍ KOLO – zkouška z hereckých předpokladů

  Uchazeči si pro první kolo připraví:
  Přednes dvou až tří básní rozdílného charakteru
  Jevištní ztvárnění dvou až tří monologů z divadelních her nebo ze zdramatizované beletrie.
  Na požádání komise, zazpívá uchazeč krátký úryvek lidové nebo umělé písně.
  Upozornění: Musí jít o básně a monology v českém jazyce!

  DRUHÉ KOLO

  zkouška z hereckých předpokladů
  pěvecká zkouška a všeobecná hudební zkouška
  pohybová zkouška
  Uchazeči si pro druhé kolo připraví:
  a) totéž co pro první kolo
  b) přednes dvou lidových písní různého charakteru – pomalá, rychlá dle vlastního výběru + 1 píseň umělá (populární, jazzová, filmová, muzikálová, šanson) /notový zápis s sebou/
  smysl pro rytmus – reprodukce rytmického motivu
  výškové slyšení – opakování předehraného tónu, ze dvou souznějících tónů opakovat: oba /v pořadí vrchní, spodní nebo naopak/, pouze vrchní, pouze spodní. Kolik tónů zní? /dva, tři/. Z trojzvuku opakovat: všechny tři tóny v pořadí zdola nahoru a naopak, pouze vrchní, spodní, prostřední tón. Opakovat vrchní tóny dvojhlasu /spodní tóny dvojhlasu/
  hudební paměť – opakovat jednoduchou melodii, opakovat krátký melodicko-rytmický motiv
  tonální cvičení – jednoduchou píseň zpívat od různých tónů, sluchové rozlišení dur, moll
  hudební teorie – názvy not v rozsahu malé g – c3, hodnoty not, pomlky, dynamická znaménka, repetice, označení taktů a jejich rozlišení, durové stupnice, italské hudební názvosloví /způsob hry – legato, staccato, portamento, tenuto, označení tempa – grave, largo, lento, adagio, andante, allegretto, allegro, vivace, presto/, dále názvy pěveckých hlasů – soprán, mezzosoprán, alt, tenor, baryton, bas. Hudební seskupení interpretů – sólista, duo, trio, kvarteto, kvinteto, sexteto, noneto.
  c) u pohybové zkoušky se prověřují fyzické dispozice a celkové pohybové předpoklady:
  krátká akrobatická sestava, která obsahuje nejméně čtyři akrobatické prvky (např. tyto: kotoul vpřed, kotoul vzad, kotoul letmo, provaz, “váha”, přemet stranou, sklopka, přemet vpřed, přemet vzad, svíčka)
  krátká pohybová etuda na hudební doprovod (CD nebo flashdisk s sebou) – doba trvání asi 60 s., etuda může být tanečního, pantomimického nebo hereckopohybového charakteru.
  znalost polkového a valčíkového kroku

  TŘETÍ KOLO

  Zkouška z hereckých předpokladů – stejný obsah jako v předchozích kolech.

  Jednotlivé zkoušky trvají maximálně 15 minut a všechny jsou neveřejné.
   

  Kritéria hodnocení – obor herectví