Obor hudba - kritéria

Jednotná kritéria pro obor 82-44-M/01, 82-44-P/01
Hudba

Přijímací řízení ke vzdělávání v konzervatoři se koná formou talentové zkoušky.
Talentová zkouška má část speciální a část všeobecnou. Předmětem hodnocení
speciální části talentové zkoušky jsou požadavky uvedené výše v kapitole „ Požadavky
k talentovým zkouškám-speciální část“, předmětem hodnocení všeobecné části je
celková hudební gramotnost a muzikálnost.

– Ve speciální části lze získat maximálně 25 bodů.
– Ve všeobecné části lze získat maximálně 25 bodů.
Maximálně je tedy možno získat 50 bodů.

Minimum pro přijetí je 18 bodů ve speciální části a 12 bodů ve všeobecné části.

Podmínky přijímacího řízení splní pouze uchazeč, který získal v obou částech alespoň minimální počet bodů.

K celkovému počtu bodů talentové zkoušky se připočítává 1 bod za poslední vysvědčení, pokud uchazeč prospěl s vyznamenáním.

Předpokladem přijetí je rovněž splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro
obor vzdělání – uchazeč je povinen předložit lékařské potvrzení jako součást přihlášky.

Aktualizováno 8. 10. 2020 MgA. Petr Čech, Art.D.