Obor herectví - kritéria

Jednotná kritéria pro obor 82-47-M/01, 82-47-P/01
Hudebně dramatické umění

· Přijímací řízení se koná formou talentové zkoušky. Talentová zkouška na obor
vzdělání dramatické umění, zaměření herectví má tři kola. Do 2. kola postupují pouze
uchazeči, kteří splnili podmínky 1. kola a do 3. kola pouze uchazeči, kteří splnili
podmínky 2. kola. Podmínky přijímacího řízení splní uchazeč, který postoupí do 3.
kola talentové zkoušky a zde získá alespoň 7 bodů z 10.

· Předmětem hodnocení všech kol talentové zkoušky jsou herecké předpoklady, v druhém
kole se hodnotí též hudební a pohybové předpoklady (podrobněji viz výše „Požadavky k
talentové zkoušce“).

· V prvním kole lze získat maximálně 10 bodů. Postoupí každý uchazeč, který získá 5 a
více bodů. Pořadí postoupivších uchazečů se v tomto kole neurčuje a body se
nepřevádějí do dalšího kola.

· Druhé kolo má 3 části: hudební, pohybovou a hereckou. Za každou část může být
přiděleno maximálně 5 bodů (tzn. celkem 15 bodů) Do posledního kola postoupí ti uchazeči, kteří získají v součtu více než 8 bodů a nemají v žádné z jednotlivých částí méně než 2 body.
Pořadí postoupivších uchazečů se opět neurčuje a body se nepřevádějí do dalšího kola.

· Ve třetím (rozhodujícím) kole se stanovuje zvlášť pořadí chlapců a dívek. Lze získat maximálně 10 bodů, uspějí uchazeči, kteří zde získají alespoň 7 bodů.

K celkovému počtu bodů talentové zkoušky se připočítává 1 bod za poslední vysvědčení, pokud uchazeč prospěl s vyznamenáním.

· Předpokladem přijetí je rovněž splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro
obor vzdělání včetně potvrzení foniatra o zdravotní způsobilosti ke zpěvu.(Uchazeč je
povinen předložit lékařské potvrzení jako součást přihlášky, zprávu od foniatra přinese k přijímacím zkouškám do druhého kola.)

Aktualizováno 8. 10. 2020 MgA. Petr Čech, Art.D.