Obor herectví - kritéria

Jednotná kritéria hodnocení talentových zkoušek pro obor
82-47-M/01, 82-47-P/01 HUDEBNĚ DRAMATICKÉ UMĚNÍ

 

  • Přijímací řízení se koná formou talentové zkoušky. Talentová zkouška na obor vzdělání dramatické umění, zaměření herectví má tři kola. Do 2. kola postupují pouze uchazeči, kteří splnili podmínky 1. kola a do 3. kola pouze uchazeči, kteří splnili podmínky 2. kola. Podmínky přijímacího řízení splní uchazeč, který postoupí do 3. kola talentové zkoušky a zde získá alespoň 7 bodů z 10.
  • Předmětem hodnocení všech kol talentové zkoušky jsou herecké předpoklady, v druhém kole se hodnotí též hudební a pohybové předpoklady (podrobněji viz výše „Požadavky k talentové zkoušce“).
  • V prvním kole lze získat maximálně 10 bodů. Postoupí každý uchazeč, který získá 5 a více bodů. Pořadí postoupivších uchazečů se v tomto kole neurčuje a body se nepřevádějí do dalšího kola.
  • Druhé kolo má 3 části: hudební, pohybovou a hereckou. Za každou část může být přiděleno maximálně 5 bodů (tzn. celkem 15 bodů) Do posledního kola postoupí ti uchazeči, kteří získají v součtu více než 8 bodů a nemají v žádné z jednotlivých částí méně než 2 body. Pořadí postoupivších uchazečů se opět neurčuje a body se nepřevádějí do dalšího kola.
  • Předpokladem přijetí je rovněž splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro obor vzdělání včetně potvrzení foniatra o zdravotní způsobilosti ke zpěvu.(Uchazeč je povinen předložit lékařské potvrzení jako součást přihlášky, zprávu od foniatra přinese k přijímacím zkouškám do druhého kola.)
  •  
    Aktualizováno 8. 10. 2020
    MgA. Petr Čech, Art.D.