Obor herectví - kritéria

Jednotná kritéria talentových zkoušek pro obor

82-47-M/01, 82-47-P/01

HUDEBNĚ DRAMATICKÉ UMĚNÍ

Přijímací řízení se koná formou talentové zkoušky. Talentová zkouška na obor vzdělání Hudebně dramatické umění, zaměření herectví má tři kola. Do 2. kola postupují pouze uchazeči, kteří splnili podmínky 1. kola a do 3. kola pouze uchazeči, kteří splnili podmínky 2. kola. Podmínky přijímacího řízení splní uchazeč, který postoupí do 3. kola talentové zkoušky a zde získá alespoň 7 bodů z 10.

Předmětem hodnocení všech kol talentové zkoušky jsou herecké předpoklady, v druhém kole se hodnotí též hudební a pohybové předpoklady (podrobněji viz výše „Požadavky k talentové zkoušce“).

V prvním kole lze získat maximálně 10 bodů. Postoupí každý uchazeč, který získá 5 a více bodů. Pořadí postoupivších uchazečů se v tomto kole neurčuje a body se nepřevádějí do dalšího kola.
Druhé kolo má 3 části: hudební, pohybovou a hereckou. Za každou část může být přiděleno maximálně 5 bodů (tzn. celkem 15 bodů). Do posledního kola postoupí ti uchazeči, kteří získají v součtu více než 8 bodů a nemají v žádné z jednotlivých částí méně než 2 body.

Pořadí postoupivších uchazečů se opět neurčuje a body se nepřevádějí do dalšího kola.
Ve třetím (rozhodujícím) kole se stanovuje zvlášť pořadí chlapců a dívek. Lze získat maximálně 10 bodů, uspějí uchazeči, kteří zde získají alespoň 7 bodů.

V každém kole si komise vyhrazuje právo výběru konkrétních částí textu z uchazečem připravených ukázek.

Uchazeč dále získá 0,5 bodu za poslední vysvědčení ze základní školy, pokud uchazeč prospěl s vyznamenáním.

Konečné pořadí uchazečů určuje bodové hodnocení 3. kola s připočtením bodového hodnocení za vysvědčení.

Lékařské potvrzení praktického lékaře není požadováno, pouze potvrzení od foniatra. To uchazeč přinese k talentovým zkouškám ve 2. kole. Potvrzení od foniatra nesmí být starší než 1 měsíc před datem konání 2. kola talentových zkoušek.

Aktualizováno 18.10.2023

MgA. Petr Čech, Art.D.