Speciální část talentové zkoušky - klasický zpěv

  • Přednes 3 vokálních skladeb zpaměti ( 2 lidové písně – pomalá, rychlá, 1 píseň umělá),
    popř. další vokální skladba odpovídající hlasové zralosti uchazeče.
  • Součástí zkoušky je prověření hlasového rozsahu a rozhovor.
  • Krátký výstup mluveného slova zpaměti (báseň, krátký monolog).
  • Do druhého kola může být zadán úkol k nastudování (např. jednoduchá lidová píseň) a jednoduché a krátké herecké vystoupení.
  • Uchazeč musí přinést příslušný notový materiál pro klavírní doprovod!
  •  
    Potvrzení od foniatra uchazeč přinese k talentovým zkouškám v 1. kole. Nesmí být starší než 1 měsíc před datem konání 1. kola talentových zkoušek.