Speciální část talentové zkoušky - klavír

  • Uchazeč si připraví nejméně 3 stupnice durové a mollové (harmonická+melodická) spolu s velkým rozkladem kvintakordu a jeho obratů (dur i moll) kombinovaně. Stejnojmenné (např. C dur-c moll nebo B dur-b moll a další), z toho nejméně jedna od bílých kláves a jedna od černých
  • Tři etudy různého technického zaměření ze sbírek Crammer-Bülow, Czerny op. 299 (minimálně 3. a 4. sešit) nebo Czerny op. 740
  • Dvě dvojhlasé invence nebo tříhlasé sinfonie J.S. Bacha.
  • Jedna rychlá věta z klasické sonáty (Haydn, Mozart, Beethoven).
  • Jedna romantická skladba menšího rozsahu.
  • Jedna moderní skladba (20. a 21. století) menšího rozsahu.
  • Orientační zkouška ze hry z listu z předloženého snadného materiálu a prokázání schopnosti jednoduché krátké improvizace, případně harmonizace melodie lidové nebo umělé písně apod. Uchazeč si může tuto část připravit předem v jakémkoliv hudebním stylu – tedy např. i jazz nebo pop apod.
  • Požadavkem je hra zpaměti.

Tento předepsaný repertoár splňuje minimální úroveň, kterou je uchazeč povinen prokázat u zkoušky. Je možno ho přizpůsobit individuální vyspělosti jednotlivých uchazečů směrem k vyšší náročnosti; v tom případě nemusí být dodržen „menší rozsah“ skladeb. Tři etudy (i koncertní) a další skladby všech uvedených typů a období je nutno zachovat. Praktická část talentové zkoušky probíhá obvykle v rozsahu 20 až 25 minut.