Výsledky přijímacího řízení

Výsledky bodového hodnocení talentové zkoušky uchazečů v 1. kole přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025 v denní formě vzdělávání

 
 
Ředitel konzervatoře oznamuje výsledky talentové zkoušky, pokud se konala, a přijímacího řízení a informaci, na kterém místě by se uchazeč v rámci přijímacího řízení umístil, pokud splnil kritéria přijímacího řízení, a to zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 
Nejedná se však o rozhodnutí o přijetí či nepřijetí!
 
Oznamování výsledků přijímacího řízení formou seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů se uskuteční až po celkovém zpřístupnění výsledků všech přihlášených uchazečů, a to 15. května 2024.
 
 

Výsledky bodového hodnocení uchazečů v oboru Hudba 82-44-P/01 zde.
 
Výsledky bodového hodnocení uchazečů v oboru Zpěv 82-45-P/01 zde.
 
Výsledky bodového hodnocení uchazečů v oboru Hudebně dramatické umění 82-47-P/01 zde.
 
 

Dovolujeme si vás informovat o vašem právu změnit pořadí zvolených škol a oborů, do kterých jste se přihlásili, a to do 15. března 2024 podáním nové přihlášky podle § 60a školského zákona v platném znění. Přihlášky na střední školy bez talentových zkoušek se podávají do 20. února 2024. Novelou školského zákona byly zápisové lístky zrušeny.
 
Další informace o přijímacím řízení 2024 jsou uvedeny na webových stránkách MŠMT (zde) a na webu prihlaskynastredni.cz.

 
 

Odvolání
 
V minulých letech se podávalo odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí, když byl uchazeč „pod čarou“ a doufal, že se do oboru nezapíše (neodevzdá zápisový lístek) dostatečný počet uchazečů, aby byl posunut v pořadí „nad čáru“. Nově již toto neplatí, protože všechna místa budou díky prioritizaci zaplněna systémem při rozřazování úspěšných uchazečů.
 
 

V Praze dne 15. února 2024 MgA. Petr Čech, ArtD. v.r.