Výsledky přijímacího řízeníZákonná povinnost přijatého uchazeče – odevzdání Zápisového lístku:

 

V souladu s ustanovením § 60g školského zákona potvrdí přijatý uchazeč/přijatá uchazečka nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče/uchazečky svůj úmysl vzdělávat se v Pražské konzervatoři, Praha 1, Na Rejdišti 1 odesláním zápisového lístku řediteli Pražské konzervatoře, Praha 1, Na Rejdišti 1, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo oznámeno rozhodnutí o přijetí, tj. nejpozději do 14. září 2023 včetně. Rozhoduje datum podání poštovnímu přepravci. Možno podat i osobně na podatelnu školy Na Rejdišti 1, Praha 1.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v konzervatoři, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v konzervatoři.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Zpětvzetí zápisového lístku je možné pouze v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání nebo pokud jej chce uplatnit ve střední škole, kde byl přijat na obor bez talentové zkoušky, ale uplatnil jej již při přijetí do oboru s talentovou zkouškou. Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání nebo o přijetí na obor bez talentové zkoušky.

 

KDE OBDRŽÍTE ZÁPISOVÝ LÍSTEK PO ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ TALENTOVÝCH ZKOUŠEK:

  1. 1. Žák základní školy obdrží zápisový lístek na ZŠ.
  2. 2. Starší uchazeči žádají o vydání zápisového lístku na odboru školství Krajského úřadu, který je místně příslušný podle místa trvalého bydliště uchazeče/uchazečky. 
  3. 3. Starší uchazeči s místem trvalého bydliště na území hl. m. Prahy podávají žádost na Magistrát hl. m. Prahy, více informací a žádost ke stažení zde.
  4. 4. Cizinci podávají žádost o vydání zápisového lístku na Magistrát hl. m. Prahy, více informací a žádost ke stažení zde.

 

seznam přijatých uchazečů