OMLOUVÁNÍ ABSENCE

§3 (ŠKOLNÍ ŘÁD): Omlouvání a uvolňování z výuky

1. Omluvit nenadálou nepřítomnost ve vyučování nebo uvolnit z vyučování z předem známých
důvodů lze pouze v závažných případech (nemoc, mimořádná událost v rodině, školou
schválená účast na soutěži apod.).

2. Zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni omlouvat veškerou svoji
nenadálou nepřítomnost bezodkladně (nejpozději do tří dnů) pomocí omluvenek v systému
EDOOKIT

3. V případě absence delší než pět vyučovacích dní je nutné doložit důvody absence
(například potvrzením od lékaře) písemně na formuláři (dostupný na stránkách školy v sekci
STUDENT) na podatelnu školy, a to buď:
a. elektronicky, naskenováním a zasláním PODEPSANÉHO dokumentu na e-mail
podatelna@prgcons.cz,
b. poštou, adresována řediteli,
c. osobně neprodleně po návratu do školy.

4. Ročníkový učitel posoudí důvody nepřítomnosti, a uzná-li je za postačující a věrohodné,
nepřítomnost žáka omluví. V případě nevěrohodnosti či velké četnosti především krátkodobé
absence může ročníkový učitel požadovat písemné doložení důvodů i u absence kratší než
pět dní.
Pokud by měl ročníkový učitel pochybnosti o předložené omluvence, bezodkladně celou
věc projedná se zástupcem ředitele pro studijní záležitosti.

5. O uvolnění z vyučování z předem známých důvodů na dobu přesahující 3 dny je třeba
žádat v předstihu, nejpozději tři dny před zahájením absence, aby škola mohla uváděné
důvody posoudit.
Žádost o uvolnění má formu samostatné písemné žádosti na formuláři (dostupném na
stránkách školy v sekci STUDENT). Podává se na podatelnu školy, a to buď:
a. elektronicky, naskenováním a zasláním PODEPSANÉHO dokumentu na e-mail
podatelna@prgcons.cz,
b. poštou, adresována řediteli. Pro posouzení splnění lhůty uvedené v předchozím
odstavci je rozhodující datum poštovního podání,
c. osobně.

6. V případech, že se nepřítomnost má týkat předmětů Orchestrální hra, Jevištní praxe, Soubor
dechových nástrojů, Soubor smyčcových nástrojů, Muzikálová praxe, Opereta, Operní
praxe, Sborový zpěv, Praktický interpretační seminář a Ansámblový zpěv, obstará si žák
vyjádření učitelů těchto předmětů a žádá-li o uvolnění přesahující 5 vyučovacích dnů,
obstará si vyjádření vedoucího oddělení.

7. Pokud se žák neúčastní po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není
omluvena, projedná jeho ročníkový učitel celou věc se zástupcem ředitele pro studijní
záležitosti.
Ředitel školy vyzve písemně zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby
neprodleně doložil důvody žákovy nepřítomnosti a zároveň upozorní, že jinak bude žák
posuzován, jako by vzdělávání zanechal.
Žák, který do 10 dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod
nepřítomnosti, se posuzuje, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty; tímto
dnem přestává být žákem školy.

8. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na základě posudku
vydaného registrujícím lékařem, pokud má být žák uvolněn na pololetí školního roku nebo
na školní rok. Žák není z předmětu, z něhož byl zcela uvolněn, hodnocen.

§3 (ŠKOLNÍ ŘÁD): Formuláře ke stažení

OMLUVENKA z nepřítomnosti ve výuce NEZLETILÍ .docOMLUVENKA z nepřítomnosti ve výuce NEZLETILÍ .pdf

OMLUVENKA-z-nepřítomnosti-ve-výuce-ZLETILÍ .docOMLUVENKA-z-nepřítomnosti-ve-výuce-ZLETILÍ .pdf

ŽÁDOST o uvolnění z výuky HDU, ZPĚV – NEZLETILÍ .docŽÁDOST o uvolnění z výuky HDU, ZPĚV – NEZLETILÍ .pdf

ŽÁDOST o uvolnění z výuky HDU, ZPĚV – ZLETILÍ .docŽÁDOST o uvolnění z výuky HDU, ZPĚV – ZLETILÍ .pdf

ŽÁDOST o uvolnění z výuky HUDBA – NEZLETILÍ .docŽÁDOST o uvolnění z výuky HUDBA – NEZLETILÍ .pdf

ŽÁDOST o uvolnění z výuky HUDBA – ZLETILÍ .docŽÁDOST o uvolnění z výuky HUDBA – ZLETILÍ .pdf